Uitnodiging

Algemene ledenvergadering

Woensdag 9 april 2008

In het Dorpshuis ‘Het Binnenhof’, Binnenweg 71

Aanvang 20.00 uur

 

Agenda 

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken/mededelingen
  3. Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering van 24 april 2007
  4. Jaarverslag 2007
  5. Financieel jaarverslag 2007
  6. Verslag van de kascommissie en benoeming kascommissie 2008
  7. Aftreden bestuursleden en verkiezing nieuwe bestuursleden.

Aftredend en niet herkiesbaar: Anke Opdam, Nico Oude Luttikhuis en Sigrid Wessels.

Nieuw te benoemen bestuursleden: Corrie de Groot, Bertus Schoenmakers en Johan van Zadelhoff

  1. Rondvraag
  2. Sluiting van het officiële gedeelte van de vergadering

 

Na de pauze, om ongeveer 20.45 uur wordt het programma vervolgd door de heer 

H. Kleijer (jachtopzichter en bosbaas)

                                   die boeiend kan vertellen over

Het Landgoed Middachten

U bent van harte welkom!

 

Mochten er mensen zijn, die zich ook als bestuurslid kandidaat willen stellen, dan kunnen zij tot 6 dagen vóór de vergadering,middels een schriftelijke mededeling, bij een van de zittende bestuursleden worden aangemeld. Ondertekend door

tenminste 15 leden. De notulen van de ALV van 2007 en het jaarverslag over 2007 zijn bij de secretaris op te vragen en liggen tijdens de vergadering ter inzage.