Basisinspanning riolering Ellecom


 
 
       
 
Basisinspanning riolering

De basisinspanning riolering is een (Rijks)beleidsvoornemen om de uitstoot van vuil vanuit gemengde rioolstelsels naar het oppervlaktewater met 50% te verminderen in de periode 1995 tot 2005. Alle rioolstelsels moeten voldoen aan aangescherpte minimale eisen. Om te voldoen aan deze eisen moeten veel gemeenten de riolering aanpassen. Dit wordt landelijk de “Basisinspanning” genoemd.
Gemeenten kunnen afspraken maken over temporisering door te kiezen voor een duurzame oplossing / waterkwaliteitsspoor. Een duurzame oplossing is het afkoppelen van verhard oppervlak van de riolering. Deze maatregel draagt bij aan de basisinspanning.
In de bijlagen verder op deze pagina vindt u een tekening van het technisch ontwerp (van Anacon-Infra), en een indicatie van oplossingsrichtingen. Hier kunt u een rioleringsfoldertje voor Ellecom downloaden;
folder Ellecom juni.pdf

Riolering Ellecom
De riolering in Ellecom voldoet niet meer aan de huidige eisen. Bij hevige regenval raakt de riolering overbelast en stroomt regenwater samen met huishoudelijk afvalwater vanuit de riolering bij de Buitensingel-Kamplaan in de sloten van de uiterwaarden. Naar schatting gebeurt dit zo’n twintig keer per jaar en hierdoor vervuilen de sloten. Door de aangescherpte (landelijke) eisen is dit niet meer toegestaan.

Hieronder kunt u een tekening van het hele plan downloaden.

Tekening plan.pdf

Wat is het riooltechnische probleem?
De vier parallelle bergingsriolen bij het rioolgemaal ter hoogte van Dalstein functioneren in de huidige situatie niet optimaal. De riooloverstort ter plaatse van het kruispunt Buitensingel - Kamplaan begint al over te storten wanneer de bergingsriolen nog niet gevuld zijn. De oorzaak hiervan is dat bij hevige regenval de riolering in de Buitensingel, De Friedhof en Dalstein (gelegen tussen de overstort en de bergingsriolen) de grote hoeveelheid rioolwater niet kan verwerken.

Oplossen van dit probleem is opgenomen in het Gemeentelijk Rioleringsplan van Rheden (GRP 2003-2007). De hieronder beschreven aanpassingen volgen uit de hydraulische berekeningen zoals opgenomen in het Basis RioleringsPlan van Rheden (BRP 2001):
- het riool in de Buitensingel, De Friedhof en Dalstein in Ellecom verruimen van respectievelijk ø 400 mm en ø 600 mm naar ø 1.000 mm, lengte ca. 600 meter;
- afkoppelen van regenwater daar waar mogelijk; circa 1 hectare in de periode 2005-2010 (dit is ca. 10 % van het verharde oppervlak van Ellecom);
- twee van de vier bestaande bergingsriolen ombouwen tot bergbezinkriool;
- de overstort verplaatsen van de Kamplaan naar het toekomstig bergbezinkriool. Deze nieuwe overstort loost hierbij op de A-watergang langs de Ellecomsedijk (provinciale weg N 348 Dieren/Ellecom-Doesburg). De huidige overstort dichtzetten.

Gemeente Rheden onderzoekt in Ellecom de mogelijkheden van (grootschalig) afkoppelen van verhard oppervlak. Als dit haalbaar blijkt, dan kan de ingrijpende en kostbare vervanging van het riool in de Buitensingel, De Friedhof en Dalstein achterwege blijven.

Wat speelt er?
Op 23 november 2005 vond een inloopbijeenkomst plaats in de Anne Frankschool om alle inwoners van Ellecom te informeren over de aanpassingen van de riolering in Ellecom. In december heeft hierover ook een artikel gestaan in het informatieblad van Ellecoms Belang.
Uit de bijeenkomst in november is de klankbordgroep voortgekomen bestaande uit zes inwoners van Ellecom. Daarmee heeft de gemeente in december 2005 en februari 2006 overleg gehad. Samen met de klankbordgroep maakt de gemeente het plan voor de rioleringswerkzaamheden.

In het wegenonderhoudsplan van de gemeente staat de Kastanjelaan genoemd voor ‘groot asfaltonderhoud’ in 2006-2007. In het GroenStructuurPlan en het VerkeersVeiligheidsPlan van de gemeente staan geen bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden.
Ellecoms Belang heeft de wens kenbaar gemaakt om het dorpsplein op te knappen.

De klankbordgroepleden hebben in december en januari diverse buurtbewoners gepolst over de algemene bereidheid tot het afkoppelen van het dakwater van de riolering. De gepeilde meningen zijn in het algemeen positief, maar er zijn ook veel vragen gesteld en zorgen geuit over de consequenties van het afkoppelen.
Vooral in het gebied tussen de Binnenweg, Selsweg en Buitensingel hebben bewoners regelmatig last van water in de tuin en vochtige kruipruimten / kelders.

Afkoppelen
Door minder regenwater in de riolering terecht te laten komen zal de riolering minder vaak overstromen in de sloten van de uiterwaarden. Een onderdeel van de rioleringswerkzaamheden is daarom het afkoppelen van daken en straten van de riolering. Het is de bedoeling het regenwater ter plaatse in de bodem te laten zakken. Dit geldt niet voor heel Ellecom, maar met name voor het gebied globaal tussen Avegoor en de Friedhof - Bernhaldelaan.
Hier kunt u de algemene folder van de gemeente Rheden over afkoppelen downloaden;

afkoppelfolder gemeente Rheden.pdf

Voor het afkoppelen van de woningdaken is de medewerking nodig van de bewoner/eigenaar. Een deskundige bespreekt individueel met de eigenaar welke mogelijkheden er zijn. Samen met de eigenaar wordt dan een maatwerkplan gemaakt. Het staat de eigenaar overigens vrij om het dak van de woning wel of niet af te koppelen. Het is geen verplichting.

Riolering
Voor het eerder genoemde Basis Rioleringsplan is het nodig delen van de bestaande riolering te vervangen of aan te passen om de afvoercapaciteit te vergroten. Het gaat hierbij om het riool in de Buitensingel tussen de Kamplaan en het rioolgemaal bij Dalstein. De mogelijkheden zijn afhankelijk van de mate waarin afgekoppeld wordt.

Om de werking van de riolering in Ellecom te verbeteren zijn grofweg vijf mogelijkheden in beeld.
1A. Het oorspronkelijke plan zoals beschreven in het BasisRioleringsPlan; vergroten van het riool in de Buitensingel - De Friedhof - Dalstein vanaf de Selsweg tot aan het rioolgemaal. Dit is zeer ingrijpend (voor de aanwonenden) en kostbaar.
Tevens zal in een beperkt deel van Ellecom het hemelwater moeten worden afgekoppeld. Eenvoudig door het regenwater van straten en daken niet op het riool af te voeren, maar bijvoorbeeld te infiltreren in de bodem. Voor het afkoppelen van de daken is uiteraard de medewerking van de woningeigenaren nodig. Bij deze mogelijkheid wordt gedacht aan de straten en daken in de Kastanjelaan en de Pieperslaan. Dit komt overeen met ± 1 hectare, ofwel 10 % van het totale oppervlak van straten en daken in Ellecom.
1B. Alternatief voor 1A, met een nieuw riool door de uiterwaarden in plaats van vervanging van het riool in de Buitensingel-De Friedhof-Dalstein. Verder hetzelfde als 1A.
2A. Extra ondergrondse rioolberging aanleggen in de Buitensingel vanaf de Selsweg richting Avegoor. Ook hierbij zal hemelwater moeten worden afgekoppeld; ± 30 % van het totale oppervlak van straten en daken in Ellecom. Het gaat dan om een deel van de straten en daken in het gebied globaal tussen landgoed Avegoor en De Friedhof - Bernhaldelaan. De bij 1 genoemde riolering hoeft dan niet te worden vervangen.
2B. Alternatief voor 2A; in de bestaande riolering stuwputten aanbrengen waardoor de ondergrondse rioolberging kleiner kan, of minder afkoppeling nodig is.
3. Het grootschalig afkoppelen van hemelwater. De bij 1 genoemde riolering hoeft niet te worden vervangen als voldoende oppervlak wordt afgekoppeld. Het gaat dan om een belangrijk deel van alle straten en daken globaal tussen landgoed Avegoor tot en met de Lindelaan. Dit komt overeen met ± 50 % van het totale oppervlak van straten en daken in Ellecom.


Dorpsplein
De bewoners van Ellecom hebben de wens geuit het dorpsplein opnieuw in te richten. Voor het door Ellecoms Belang ingediende pleinontwerp is bij de gemeente onvoldoende geld beschikbaar. De gemeente gaat na of het dorpsplein in aanmerking komt voor aanvullende (provinciale) subsidie.
Het herinrichtingsplan voor het plein staat geheel los van de uitkomst van de rioleringswerkzaamheden.

Wat gaat er gebeuren?
Om het plan voor de riolering en het afkoppelen te maken zijn gegevens van de bodem nodig. In de tweede helft van maart 2006 is door het bedrijf Grontmij uit Arnhem een uitgebreid bodemonderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Verspreid over Ellecom zijn peilbuizen aangebracht om de actuele grondwaterstand te bepalen en periodiek te meten. Ook is de huidige wateroverlast beter in beeld gebracht in het ‘natte’ deel van Ellecom. Misschien kan in combinatie met afkoppelen een oplossing geboden worden voor de wateroverlast.

19 juni a.s. organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor de inwoners van Ellecom. De bewoners ontvangen hiervoor tijdig een uitnodiging met meer inhoudelijke informatie over het uitgewerkte rioleringsplan. Tijdens deze informatiebijeenkomst krijgen zij de gelegenheid te reageren op het plan.
Over het uiteindelijke rioleringsplan beslist het College van Burgemeester & Wethouders. Naar verwachting start de uitvoering in het najaar van 2006; de werkzaamheden zullen dan in het voorjaar van 2007 zijn afgerond.

Vragen?
Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de projectleider de heer B. Schellevis (telefoonnummer 026- 49 76 439).
U kunt ook terecht bij de klankbordgroepleden. Dat zijn:
Dhr. N. Oude Luttikhuis, Buitensingel 14 Dhr. H. Pelders, Kastanjelaan 26
Dhr. G. Scholten, Buitensingel 62 Dhr. H. Roelfsema, Laan van Avegoor 8
Dhr. G. Suurenbroek, Dalstein 20 Dhr. J. de Jong, Laan van Avegoor 20

Op de Belgische site www.waterloketvlaanderen.be staat een brochure met allerlei praktische informatie over afkoppelen van regenwater bij particulieren. Aantekening hierbij is dat niet alles even letterlijk geïnterpreteerd moet worden - maar het geeft een redelijk beeld van diverse mogelijkheden. Kijkt u bij Publicaties | Algemene informatie | Waterwegwijzer voor architecten. Hier kunt u een brochure over afkoppelen downloaden. Het betreft een handleiding voor duurzaam watergebruik in en om de particuliere woning.

Hier kunt u het artikel downloaden wat verscheen in december 2005, in een uitgave van Ellecoms Belang;
dec 2005 artikel Ellecoms Belang.pdf
De foto hierboven is gemaakt tijdens de inloopavond in de Anne Frankschool, op 23 november 2005. Een medewerker van Anacon geeft uitleg aan inwoners over de rioleringswerkzaamheden.
De foto erboven is gemaakt tijdens het eerste overleg van de klankbordgroep, op 14 december 2005.

afkoppelfolder gemeente Rheden.pdf
dec 2005 artikel Ellecoms Belang.pdf
Tekening plan.pdf
folder Ellecom juni.pdf